Specifieke spelvoorwaarden
Winnaars

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 18 is bekend, de winnaar heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 17 is bekend, Dhr. Hammink uit Almelo heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 16 is bekend, Dhr. Busscher uit Nijeveen heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 15 is bekend, Mevr. Arends uit Wijster heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 14 is bekend, Mevr. Slegers uit Heeze heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 13 is bekend, Mevr. Madel uit Velp heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 12 is bekend, Dhr. Wenting uit Hilversumse Meent heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 11 is bekend, Mevr. Bom uit Eenrum heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 10 is bekend, Dhr. Kamperdijk uit Groningen heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 9 is bekend, de winnaar heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 8 is bekend, Mevr. Keizers uit Haaksbergen heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 7 is bekend, Mevr. Witmer uit Teteringen heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 6 is bekend, de winnaar heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 5 is bekend, Mevr. Bruinhard uit Amsterdam heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 4 is bekend, Dhr. Lambeck uit Ven Boer heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 3 is bekend, Dhr. Wiese uit Almere heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 2 is bekend, Mevr. Bathoorn uit Vries heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 1 is bekend, Mevr. Bergman uit Hoofddorp heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

Lees verder
Algemene Spelvoorwaarden

Algemeen 

Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de “Algemene spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op winacties die worden georganiseerd door RTL Nederland B.V. (inclusief de aan haar gelieerde ondernemingen) (hierna: de “Aanbieder”). Naast de Algemene spelvoorwaarden kunnen afzonderlijke specifieke spelvoorwaarden (hierna: de “Specifieke spelvoorwaarden”) van toepassing zijn.

 

Indien de winactie kwalificeert als een promotioneel kansspel zoals omschreven in de Gedragscode promotionele kansspelen, wordt de winactie georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

 

De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene spelvoorwaarden alsmede de Specifieke spelvoorwaarden te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken en/of te wijzigen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging van de winactie zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.

 

Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden aan.

 

Voor zover de Algemene spelvoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke spelvoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke spelvoorwaarden. 

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen per e-mail verstuurd worden naar RTL Nederland aan: customercare@rtl.nl. Of maak gebruik van één van de contactmogelijkheden vermeld op de contactpagina op www.rtl.nl.

 

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

KvK-nummer: 32105893 

BTW-nummer: NL8143.54.427.B01

Voor meer informatie: www.rtl.nl

 

Bij een klacht dient de deelnemer hierbij altijd de volgende informatie te vermelden: 

 • de naam van de winactie;
 • de naam van de website of app waarop de winactie wordt aangeboden en de datum van deelname;
 • een duidelijke omschrijving van de klacht.

De Aanbieder streeft er naar binnen 30 dagen na ontvangst op een klacht te reageren. 

 

Deelname

Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Specifieke spelvoorwaarden. 

 

Deelnemers dienen in Nederland woonachtig te zijn.

 

Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn, tenzij in de Specifieke spelvoorwaarden anders is bepaald. Indien deelname voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) op grond van de Specifieke spelvoorwaarden is toegestaan, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan de winactie. 

 

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. 

 

De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

 

Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Aanbieder en inwonende partners en/of familie van voornoemde medewerkers en van door de Aanbieder bij de organisatie van de winactie ingeschakelde derden, waaronder begrepen (medewerkers van) adverteerders, sponsors en/of producenten.

 

Indien in het kader van de winactie beeld- en of geluidsopnamen worden gemaakt verleent de Deelnemer de Aanbieder onvoorwaardelijk, onherroepelijk en onbeperkt in tijd het recht en toestemming om de opnamen die in dat kader van hem/haar worden gemaakt geheel of gedeeltelijk, al dan niet in bewerkte vorm, wereldwijd onbeperkt uit te (doen) zenden, openbaar (te) doen maken, te (doen) reproduceren, dan wel anderszins te (doen) exploiteren op welke wijze dan ook via elk denkbaar medium, waaronder maar niet beperkt tot websites, social media, televisie en overige (online) platforms. 

 

Toekenning van de prijzen en bekendmaking van de winnaars

 

Over de totstandkoming van de uitslag van de winactie en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar(s). De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld en/of voor andere producten of diensten. 

 

Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd en is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren. 

 

De afhandeling van de levering van de prijzen gebeurt door de Aanbieder, door de adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. 

 

De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade of eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijzen. In het geval de winnaar een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten. 

 

Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. 

 

Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort en/of visum is vereist, zal de winnaar voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort en/of visum, bij gebreke waarvan een prijs niet aan de winnaar zal worden toegekend. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate (reis)verzekering. 

 

Indien de prijs bestaat uit een evenement of reis dan dient de deelnemer beschikbaar te zijn om te betreffende datum of gedurende de betreffende periode waarbinnen dit zal plaatsvinden om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs. 

 

Voor zover verschuldigd, zal de Aanbieder zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaar(s). 

 

De winnaar kan tot uiterlijk een (1) maand na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. De initiële winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs, dan wel op enige vergoeding of andere compensatie. 

 

De winnaars van de prijzen geven de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de winactie te gebruiken bij (promotionele) activiteiten in verband met de winactie alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

 

Indien de toekenning van de prijs afhankelijk is van stemmen dan is het deelnemers niet toegestaan om op eigen ingezonden bijdragen of materiaal te stemmen. 

 

Indien onderdeel van de winactie is dat deelnemers materiaal moeten inzenden (bijvoorbeeld een foto, video, recept, verhaal, idee of overige content) dan gelden de volgende aanvullende regels:

 • Elke deelnemer wordt geacht de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht te nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend mogen worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn; 
 • Het ingezonden materiaal mag geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Degene die het materiaal heeft ingezonden of geplaatst dient in te staan voor de toestemming voor publicatie van alle personen die op het materiaal te zien zijn;
 • Deelnemer beschikt over de (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op de ingezonden materialen. De deelnemer vrijwaart Aanbieder voor mogelijke aanspraken van derden ter zake en daarmee gemoeide schade en kosten;
 • Alle rechten ten aanzien van de ingezonden materialen – met uitzondering van de rechten op beeld- of geluidsmateriaal – worden op het moment van deelname door de deelnemer overgedragen aan Aanbieder, zonder dat Aanbieder hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan Aanbieder de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van het ingezonden materiaal in televisie- en radioprogramma's, voor telecommunicatiediensten, internetsites of overige internet toepassingen. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de deelnemer hieraan zijn volledige medewerking verlenen;
 • Ten aanzien van foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het ingezonden materiaal bij de deelnemer blijven. De deelnemer verstrekt aan Aanbieder een onbeperkte overdraagbare licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat Aanbieder hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is Aanbieder gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de uitzending in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is;
 • De deelnemer doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De deelnemer erkent uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat de Aanbieder het recht heeft om het ingezonden materiaal naar eigen inzicht te bewerken. 
 • Aanbieder behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) het ingezonden materiaal direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft Aanbieder het recht om bij (het vermoeden van) misbruik deelnemers uit te sluiten van deelname;
 • Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in ingezonden materiaal van de deelnemers worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van Aanbieder;
 • De deelnemer zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen);
 • Eventueel door deelnemers verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden;
 • In het geval de inhoud van de door de deelnemers ingezonden bijdragen op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van derden dient de rechthebbende daarvan de Aanbieder direct op de hoogte te brengen. De Aanbieder zal vervolgens zorg dragen voor verwijdering van de betreffende bijdrage.

 

Promotionele activiteiten en publiciteit

De winnaars van de prijzen zullen op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald. 

 

De deelnemer geeft door deel te nemen aan de winactie geeft de deelnemer toestemming om zijn/haar naam, woonplaats, provincie en/of inzending te publiceren op bijvoorbeeld de website en social media van de Aanbieder of in het Programma waar de winactie onderdeel van uitmaakt.

 

Privacy 

De Aanbieder zal de persoonsgegevens van deelnemer verwerken en gebruiken conform het privacy statement van Aanbieder, beschikbaar via: https://privacy.rtl.nl/privacy-statement

 

Aansprakelijkheid 

Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de prijzen door de winnaars.

 

De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie en/of de aanwijzing van de winnaar.

 

De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen en/of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website(s), app(s) en/of de inhoud van door deelnemers daarop geplaatste bijdragen en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.

 

In het geval de informatie op de website(s) of app(s) van de Aanbieder onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan de Aanbieder hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. 

 

De Aanbieder verleent geen garantie op de prijs. 

 

Overige bepalingen 

De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en stemmen te verwijderen als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie en/of het spelverloop op oneerlijke wijze beïnvloeden zonder gehouden te zijn tot enige vorm van restitutie of compensatie. In dat geval zullen de betreffende stemmen niet meetellen voor de uitslag van de winactie en zal de betreffende deelnemer niet in aanmerking komen voor het winnen van de prijs bij de winactie. 

 

De Algemene en Specifieke spelvoorwaarden hebben geen betrekking op (promotionele) activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors, producenten en/of overige derden worden georganiseerd. 

 

Op verzoek van een deelnemer zullen de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer. Tevens zijn de Algemene spelvoorwaarden te raadplegen op www.winacties.rtl.nl.  De Specifieke spelvoorwaarden zullen via een bij de winactie vermelde website, app of anderszins te raadplegen zijn.

 

Indien de winactie (ook) wordt aangeboden via social media, garandeert de Aanbieder geen continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot de betreffende social media platforms (zoals Facebook/Instagram). De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige onderbreking van de winactie of van de social media platforms door technische problemen of anderszins door gebeurtenissen die buiten zijn redelijke controle vallen. 

 

De winactie wordt niet gesponsord, ondersteund of geadministreerd door Facebook/Instagram, noch wordt de winactie in samenwerking met Facebook/Instagram aangeboden. Door deelname aan de winactie en/of het accepteren van een prijs, verklaart de deelnemer dat hij/zij Facebook/Instagram zal vrijwaren van iedere aanspraak voortvloeiende uit de winactie. Voor zover de winactie (ook) via een app wordt aangeboden, geldt dat de winactie niet wordt gesponsord door de aanbieder van de betreffende app store (zoals Apple of Google). 

 

In gevallen waarin deze Algemene spelvoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder, met inachtneming van de redelijke belangen van de deelnemer(s).

 

Op de Algemene- en Specifieke spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter in Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen die naar aanleiding van de Algemene- en Specifieke spelvoorwaarden mochten ontstaan.

 

Algemene spelvoorwaarden laatst gewijzigd op 15 juni 2023.

 

 

Inklappen
Lees verder