Specifieke spelvoorwaarden
Winnaars

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 6 is bekend, Mevr. Jochems uit Hoogerheide heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 5 is bekend, Mevr. de Haan uit IJsselstein heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 4 is bekend, Mevr. Marselis uit Uden heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 3 is bekend, Dhr. Kleinee uit Den Haag heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 2 is bekend, Mevr. Beintema uit Purmerend heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Postcode Loterij Eén Tegen 100 spelronde 1 is bekend, Mevr. Schlee uit Nootdorp heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Beat The Champions spelronde 9 is bekend, Mevr. Elich uit Breda heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Beat The Champions spelronde 8 is bekend, Mevr. Medenblik uit Beverwijk heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Beat The Champions spelronde 7 is bekend, de winnaar heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Beat The Champions spelronde 6 is bekend, Dhr. van de Glind uit Rhenen heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Beat The Champions spelronde 5 is bekend, Mevr. van Roest uit Soest heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Beat The Champions spelronde 4 is bekend, Mevr. Naus uit Veghel heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Beat The Champions spelronde 3 is bekend, Mevr. Schothuis uit Oldenzaal heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Beat The Champions spelronde 2 is bekend, de winnaar heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

De winnaar van Beat The Champions spelronde 1 is bekend, Dhr van Iperen uit 's-Gravenzande heeft 5.000 euro bruto gewonnen.

 

 

Lees verder
Algemene Spelvoorwaarden

Algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen

Conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen zijn deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de “Algemene spelvoorwaarden”) van toepassing op promotionele kansspelen, van de televisiezenders en platforms van RTL Nederland B.V., waaronder mede begrepen doch niet uitsluitend RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Lounge, RTL Crime en RTL Telekids, www.rtl.nl, rtlxl.nl, videoland.com en overige activiteiten, die worden georganiseerd door CLT-UFA S.A. alsmede op promotionele kansspelen ten behoeve van overige activiteiten, die worden georganiseerd door RTL Nederland B.V. (inclusief de aan haar gelieerde ondernemingen) (hierna: de “Aanbieder”). Naast de Algemene spelvoorwaarden, zullen in de meeste gevallen voor afzonderlijke promotionele kansspelen specifieke spelvoorwaarden (hierna: de “Specifieke spelvoorwaarden”) van toepassing zijn ten aanzien van de deelname aan het betreffende spel. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Specifieke spelvoorwaarden.

Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn, behoudens voor zover in de Specifieke spelvoorwaarden anders is bepaald. Indien deelname voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) op grond van de Specifieke spelvoorwaarden is toegestaan, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan het spel.

Deelnemers dienen in Nederland woonachtig te zijn.

Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Aanbieder en inwonende partners en/of familie van voornoemde medewerkers en van door de Aanbieder bij de organisatie van het spel ingeschakelden, waaronder begrepen (medewerkers van) adverteerders, sponsors en/of producenten.

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

Over de uitslag van het spel en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar(s). De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld en/of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.

De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

De afhandeling van de levering van de prijzen gebeurt door de Aanbieder, door de adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde.

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijzen. In het geval de winnaar een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten.

Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate (reis)verzekering.

De winnaar kan tot uiterlijk een (1) maand na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

De winnaars van de prijzen geven de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van het spel te gebruiken bij (promotionele) activiteiten in verband met het spel alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

De winnaars van de prijzen zullen op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

Aanbieder zal de persoonsgegevens van deelnemer verwerken en gebruiken conform het privacy- en cookiestatement van Aanbieder, beschikbaar via de website van Aanbieder (https://privacy.rtl.nl/privacy-statement). Voor zover nodig en vereist, geeft deelnemer door deelname aan het spel hierbij toestemming voor de verwerking van de door hem/haar– in het kader van zijn/haar deelname aan het spel – verstrekte en te verstrekken (bijzondere) persoonsgegevens, welke gegevens Aanbieder zal gebruiken ten behoeve van de deelname aan het spel.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan het spel en de uitreiking van de prijzen. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen die betrokken zijn bij het betreffende spel (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten).

Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de prijzen door de winnaars.

De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het spel en/of de aanwijzing van de winnaar.

De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen en/of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website, app en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot het spel.

De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot het spel en/of het spelverloop op oneerlijke wijze beïnvloeden.

De gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op www.rtl.nl zijn eveneens van toepassing door deelname aan het spel.

De Algemene en Specifieke spelvoorwaarden hebben geen betrekking op (promotionele) activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors, producenten en/of overige derden worden georganiseerd.

Op verzoek van een deelnemer zullen de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer. Tevens zijn de Algemene spelvoorwaarden te raadplegen op www.rtl.nl.  De Specifieke spelvoorwaarden zullen via een bij het spel vermelde website, app of anderszins te raadplegen zijn.

De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene spelvoorwaarden alsmede de Specifieke spelvoorwaarden gedurende de looptijd van het spel te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden het spel te staken en/of te wijzigen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging van het spel zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.

Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden aan.

Voor zover de Algemene spelvoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke spelvoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke spelvoorwaarden.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice (www.rtlxl.nl/help) van RTL Nederland gericht worden:

RTL Nederland B.V.
Postbus 15016
1200 TV Hilversum
Telefoonnummer: 0900-1005000
KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)
BTW-nummer: 32055892
Voor meer informatie: 
www.rtl.nl

Algemene spelvoorwaarden laatst gewijzigd op 10 november 2020.

 

 

Algemene spelvoorwaarden prijsvragen

 

Deze algemene spelvoorwaarden prijsvragen (hierna: de ‘Algemene spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op prijsvragen, van de televisiezenders en platforms van RTL Nederland B.V., waaronder mede begrepen doch niet uitsluitend RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Lounge, RTL Crime, RTL Telekids, www.rtl.nl, rtlxl.nl, videoland.com en overige activiteiten, die worden georganiseerd door CLT-UFA S.A. alsmede op prijsvragen ten behoeve van overige activiteiten, die worden georganiseerd door RTL Nederland B.V. (inclusief de aan haar gelieerde ondernemingen) (hierna: de ‘Aanbieder’).Naast de Algemene spelvoorwaarden kunnen er voor afzonderlijke prijsvragen tevens specifieke spelvoorwaarden (hierna: de “Specifieke spelvoorwaarden”) van toepassing zijn ten aanzien van de deelname aan de betreffende prijsvraag. Door deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en/of de Specifieke spelvoorwaarden.

Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn, behoudens voor zover in de Specifieke spelvoorwaarden anders is bepaald. Indien deelname voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) op grond van de Specifieke spelvoorwaarden is toegestaan, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag.

Deelnemers dienen in Nederland woonachtig te zijn

Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Aanbieder en inwonende partners en/of familie van voornoemde medewerkers en van door de Aanbieder bij de organisatie van de prijsvraag ingeschakelden, waaronder begrepen (medewerkers van) adverteerders, sponsors en/of producenten.

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

Over de uitslag van de prijsvraag en de toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar(s). De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar en/of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.

De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

De afhandeling van de levering van de prijzen gebeurt door de Aanbieder, door de adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. I

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijzen. In het geval de winnaar een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate (reis)verzekering.

De winnaar kan tot uiterlijk een (1) maand na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

De winnaars van de prijzen geven de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij (promotionele) activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

De winnaars van de prijzen zullen op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

Aanbieder zal de persoonsgegevens van deelnemer verwerken en gebruiken conform het privacy- en cookiestatement van Aanbieder, beschikbaar via de website van Aanbieder (https://privacy.rtl.nl/privacy-statement). Voor zover nodig en vereist, geeft deelnemer door deelname aan de prijsvraag hierbij toestemming voor de verwerking van de door hem/haar– in het kader van zijn/haar deelname aan de prijsvraag – verstrekte en te verstrekken (bijzondere) persoonsgegevens, welke gegevens Aanbieder zal gebruiken ten behoeve van de deelname aan de prijsvraag.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijzen. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten).

Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de prijzen door de winnaars.

De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag en/of de aanwijzing van de winnaar.

De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen en/of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website, app en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag en/of het spelverloop op oneerlijke wijze beïnvloeden.

De gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op www.rtl.nl zijn eveneens van toepassing door deelname aan de prijsvraag.

De Algemene en Specifieke spelvoorwaarden hebben geen betrekking op (promotionele) activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors, producenten en/of overige derden worden georganiseerd.

Op verzoek van een deelnemer zullen de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer. Tevens zijn de Algemene spelvoorwaarden te raadplegen op www.rtl.nl.  De Specifieke spelvoorwaarden zullen via een bij de prijsvraag vermelde website, app of anderszins te raadplegen zijn.

De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene alsmede de Specifieke spelvoorwaarden gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken en/of te wijzigen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging van de prijsvraag zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.

Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden aan.

Voor zover de Algemene spelvoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke spelvoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke spelvoorwaarden .

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen aan de publieksservice (www.rtlxl.nl/help) van RTL Nederland gericht worden:

RTL Nederland B.V.
Postbus 15016
1200 TV Hilversum
Telefoonnummer: 0900-1005000
KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)
BTW-nummer: 32055892
Voor meer informatie: 
www.rtl.nl

Algemene spelvoorwaarden laatst gewijzigd op 10 november 2020.

 

Inklappen
Lees verder