Voetbal Inside Citytrip - Rome
Actie

 Specifieke voorwaarden prijsvragen

Deze specifieke voorwaarden prijsvragen zijn van toepassing op de specifiek hieronder genoemde prijsvraag. Daarnaast zijn ook de algemene voorwaarden prijsvragen (zie ook winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene voorwaarden prijsvragen alsmede met de volgende specifieke voorwaarden met betrekking tot de prijsvraag: “Voetbal Inside Citytrip - Rome”.

 

Spelvoorwaarden “Voetbal Inside Citytrip - Rome”: 

 • Deelname aan de prijsvraag “Voetbal Inside Citytrip - Rome” is mogelijk gedurende de periode vanaf 9 januari 2018tot en met 29 januari 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

 • De deelnemer maakt kans op onderstaande prijs door in de VI app een zo origineel mogelijk filmpje met de videomixer te maken, deze op zijn/haar Facebook(timeline) te plaatsen én daarbij Voetbal Inside te taggen.

 • De deelnemer aan de prijsvraag maakt kans op het winnen van een voetbalreis voor twee personen naar Rome (van 12 tot en met 14 mei 2018), inclusief een bezoek aan de wedstrijd AS Roma - Juventus  op 13 mei 2018, ter waarde van € 900,-. 

  De reis is inclusief: 

 • Retourvlucht Amsterdam – Rome.

 • Twee overnachtingen in een 3* hotel.

 • Twee toegangskaarten voor AS Roma – Juventus.

   

  De overige kosten zijn voor rekening van de winnaar.

   

  Om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs dient de deelnemer en zijn/haar reisgenoot in het bezit te zijn van een geldig reisdocument. Indien de deelnemer en/of zijn/haar reisgenoot niet beschikbaar is/zijn en/of geen geldig reisdocument kan/kunnen overleggen vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en is RTL gerechtigd om een andere winnaar te selecteren. De winnaar en zijn/haar reisgenoot zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering.

 

 • Aan het einde van de Actieperiode wordt de winnaar (1) door een jury bepaald op basis van originaliteit.

 • Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).

 • Alleen als jij de winnaar bent, ontvang je een persoonlijk bericht via Facebook ter bevestiging van de gewonnen prijs.

 • De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

 • Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd voor deelname.

   

  Ten aanzien van deze deelname gelden de volgende aanvullende regels: 

 • Elke deelnemer wordt geacht de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht te nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend mogen worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

 • De bijdragen mogen geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Degene die de bijdrage plaatst dient in te staan voor de toestemming voor publicatie van alle personen die op de bijdrage te zien zijn.

 • RTL gaat er van uit dat de deelnemer beschikt over de (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op de geplaatste bijdragen. De deelnemer vrijwaart RTL voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.

 • Alle rechten ten aanzien van de bijdrage – met uitzondering van de rechten op foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal – worden op het moment van deelname door de deelnemer overgedragen aan RTL, zonder dat RTL hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan RTL de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in televisie- en radioprogramma's, voor telecommunicatiediensten, internetsites of overige internet toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de deelnemer hieraan zijn volledige medewerking verlenen.

 • Ten aanzien van foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het materiaal bij de deelnemer blijven. De deelnemer verstrekt aan RTL een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat RTL hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is RTL gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de uitzending in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc.

 • RTL behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft RTL het recht om bij (het vermoeden van) misbruik deelnemers uit te sluiten van deelname.

 • Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van de deelnemers worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van RTL.

 • De deelnemer zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen).

 • Eventueel door deelnemers verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden.

   

  Aansprakelijkheid RTL
  RTL is niet aansprakelijk voor de inhoud van door de deelnemers geplaatste bijdragen op de site. In het geval de inhoud van de door de deelnemers geplaatste bijdragen op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van derden dient de rechthebbende daarvan RTL direct op de hoogte te brengen. RTL zal vervolgens zorg dragen voor verwijdering van de betreffende bijdrage.

   

  In het geval de informatie op de site onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan RTL hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

   

  Publieksservice

  Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

   

  RTL Nederland B.V.

  Postbus 15016

  1200 TV Hilversum

  Telefoonnummer: 035-6718718

  KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

  BTW-nummer: 32055892

  Voor meer informatie: www.rtl.nl