Het Perfecte Plaatje - Thuisopdracht
Actie

Specifieke voorwaarden prijsvragen
Deze specifieke voorwaarden prijsvragen zijn van toepassing op de specifiek hieronder genoemde prijsvraag. Daarnaast zijn ook de algemene voorwaarden prijsvragen (zie ook winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene voorwaarden prijsvragen alsmede met de volgende specifieke voorwaarden met betrekking tot de prijsvraag: “Het Perfecte Plaatje - Thuisopdracht”.

 

Spelvoorwaarden “Het Perfecte Plaatje - Thuisopdracht”:
Deelname aan de prijsvraag “Het Perfecte Plaatje - Thuisopdracht” is mogelijk gedurende de periode vanaf 13 oktober 2020 tot en met 13 december 2020 (hierna: de “Actieperiode”). De Actieperiode is verdeeld in negen rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van een prijs. Aan het eind van de Spelrondes worden de winnaars aangewezen. Deze Spelrondes en de te winnen prijzen zijn als volgt verdeeld:

 

Spelronde 1: 13 oktober 2020 tot en met 18 oktober 2020.
Prijs: Kamera Express cadeaubon te besteden aan camera apparatuur bij Kamera Express, ter waarde van € 449,-

 

Spelronde 2: 20 oktober 2020 tot en met 25 oktober 2020.
Prijs: Kamera Express cadeaubon te besteden aan camera apparatuur bij Kamera Express, ter waarde van € 449,-

 

Spelronde 3: 27 oktober 2020 tot en met 30 oktober 2020.
Prijs: Kamera Express cadeaubon te besteden aan camera apparatuur bij Kamera Express, ter waarde van € 449,-

 

Spelronde 4: 3 november 2020 tot en met 8 november 2020.
Prijs: Kamera Express cadeaubon te besteden aan camera apparatuur bij Kamera Express, ter waarde van € 449,-

 

Spelronde 5: 10 november 2020 tot en met 15 november 2020.
Prijs: Kamera Express cadeaubon te besteden aan camera apparatuur bij Kamera Express, ter waarde van € 449,-

 

Spelronde 6: 17 november 2020 tot en met 22 november 2020.
Prijs: Kamera Express cadeaubon te besteden aan camera apparatuur bij Kamera Express, ter waarde van € 449,-

 

Spelronde 7: 24 november 2020 tot en met 29 november 2020.
Prijs: Kamera Express cadeaubon te besteden aan camera apparatuur bij Kamera Express, ter waarde van € 449,-

 

Spelronde 8: 1 december 2020 tot en met 6 december 2020.
Prijs: Kamera Express cadeaubon te besteden aan camera apparatuur bij Kamera Express, ter waarde van € 449,-

 

Spelronde 9: 8 december 2020 tot en met 13 december 2020.
Prijs: Kamera Express cadeaubon te besteden aan camera apparatuur bij Kamera Express, ter waarde van € 449,-

 

 • De deelnemer maakt kans op de prijs van de desbetreffende Spelronde door een foto, in het kader van de thuisopdracht van de desbetreffende Spelronde, in te sturen.
 • Om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs moet de deelnemer de gevraagde informatie volledig en naar waarheid invullen.
 • Aan het einde van iedere Spelronde wordt de winnaar (1) door een jury bepaald op basis van originaliteit.
 • Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).
 • Alleen als jij de winnaar bent, ontvang je telefonisch een bevestiging van de gewonnen prijs. De winnaar wordt tevens in de eerst volgende aflevering, onder vermelding van zijn/haar voorletter en achternaam, bekend gemaakt, onder vertoning van zijn/haar foto.
 • De winnaar kan tot uiterlijk twee (2) weken na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd voor deelname.

Ten aanzien van deze deelname gelden de volgende aanvullende regels:

 • Elke deelnemer wordt geacht de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht te nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend mogen worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.
 • De bijdragen mogen geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Degene die de bijdrage plaatst dient in te staan voor de toestemming voor publicatie van alle personen die op de bijdrage te zien zijn.
 • RTL gaat er van uit dat de deelnemer beschikt over de (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op de geplaatste bijdragen. De deelnemer vrijwaart RTL voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.
 • Alle rechten ten aanzien van de bijdrage – met uitzondering van de rechten op foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal – worden op het moment van deelname door de deelnemer overgedragen aan RTL, zonder dat RTL hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan RTL de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in televisie- en radioprogramma's, voor telecommunicatiediensten, internetsites of overige internet toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de deelnemer hieraan zijn volledige medewerking verlenen.
 • Ten aanzien van foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het materiaal bij de deelnemer blijven. De deelnemer verstrekt aan RTL een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat RTL hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is RTL gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de uitzending in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc.
 • RTL behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft RTL het recht om bij (het vermoeden van) misbruik deelnemers uit te sluiten van deelname.
 • Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van de deelnemers worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van RTL.
 • De deelnemer zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen).
 • Eventueel door deelnemers verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden.

 

Aansprakelijkheid RTL
RTL is niet aansprakelijk voor de inhoud van door de deelnemers geplaatste bijdragen op de site. In het geval de inhoud van de door de deelnemers geplaatste bijdragen op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van derden dient de rechthebbende daarvan RTL direct op de hoogte te brengen. RTL zal vervolgens zorg dragen voor verwijdering van de betreffende bijdrage.

 

In het geval de informatie op de site onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan RTL hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Persoonsgegevens
RTL zal de persoonsgegevens van deelnemer verwerken en gebruiken conform het privacy- en cookiestatement van RTL, beschikbaar via deze link. Voor zover nodig en vereist, geeft deelnemer door deelname aan de prijsvraag hierbij toestemming voor de verwerking van de door hem/haar– in het kader van zijn/haar deelname aan de prijsvraag – verstrekte en te verstrekken (bijzondere) persoonsgegevens, welke gegevens RTL enkel zal gebruiken ten behoeve van de deelname van de prijsvraag.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen via de link gemeld worden.

RTL Nederland B.V.
Postbus 15016
1200 TV Hilversum
Telefoonnummer: 0900-1005000 
KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)
BTW-nummer: 32055892
Voor meer informatie: rtl.nl